Söka
+31172213468
Rijneveld 38, Boskoop
0
0
Min varukorg
Din vagn är tom
Frågor eller behöver du hjälp med din beställning?
Kontakta oss via telefon: +31-172-213468 eller [email protected]

Leveransvilkor

Kungliga handelsförbundet för plantskoleprodukter och lökväxter (ANTHOS) ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 

 1. Tillämplighet
  1. Dessa villkor är endast tillämpliga på avtal varvid en av parterna vid tidpunkten för avtalets upprättande är medlem i Anthos, inklusive även andra företag som anses omfattas av dessa allmänna villkor och som direkt eller indirekt är förbundna med ett företag som är medlem i Anthos (till exempel syster -, dotter- eller moderbolag till medlemmen).
  2. Om ett avtal hänvisar till dessa villkor, och endast icke-medlemmar ingår i detta avtal, är nedan angivna villkor inte tillämpliga och ageras i strid mot lagen och upphovsrätten.
  3. Alla erbjudanden som säljaren gör och alla köpavtal som slutits med denne och verkställandet av dessa, styrs av dessa villkor.
  4. Tillämpning av andra villkor, inklusive köparens allmänna villkor, utesluts uttryckligen.
  5. Undantag från dessa villkor kan endast tillåtas om köparen uttryckligen skriftligt instämt med detta och gäller endast det berörda avtalet.
  6. I den mån dessa allmänna villkor även upprättats på ett annat språk än nederländska, är den nederländska texten alltid avgörande vid tvistemål.
  7. Med “skriftligt” avses i dessa villkor per brev, per telefax eller elektroniskt.

 

2.Erbjudanden och upprättande av avtal

 1. Alla erbjudanden och prisuppgifter som säljaren givit är utan förpliktelser.
 2. Ett avtal anses upprättat först när säljaren givit en skriftlig bekräftelse och en eventuell överenskommen betalningsgaranti, inklusive ett oåterkalleligt (bekräftat) kreditbrev, accepterats av säljaren. Varje avtal ingås av säljaren på det upphävningsvillkor att köparen, endast för bedömning av säljarens kreditförsäkrare, visar sig vara tillräckligt kreditvärdig för att kunna uppfylla den finansiella delen av avtalet.
 3. Eventuella senare upprättade kompletterande överenskommelser eller ändringar samt muntliga löften av säljarens personal eller i säljarens namn av dennes ombud eller andra representanter som arbetar för denne, är endast bindande för säljaren från och med det ögonblick då säljaren skriftligt bekräftat dessa.

 

3.Priser

 1. Alla priserna för varorna fastställs i avtalad valuta, exklusive mervärdesskatt och baseras på ex works, (etableringsort), Nederländerna (EXW, Incoterms 2010) om inte annat skriftligen överenskommits.
 2. Om en eller flera av de faktorer som bestämmer kostnadspriset ändras efter orderbekräftelsen men före leveransen, förbehåller sig säljaren rätten att anpassa de avtalade priserna i enlighet därmed.

3.3. Kostnaderna i samband med transport, emballering, försäkring och kontroll av NVWa [den nederländska statstjänsten för kontroll om mat och varor] och/eller Naktuinbouw [den nederländska allmänna kvalitetstjänsten för trädgårdsskötsel] står köparen för. Alla avgifter och/eller skatter, vilka ska eller kommer att behöva betalas på grund av det avtal som säljaren slutit med köparen, både direkt och indirekt, ska uteslutande och fullständigt betalas av köparen och får inte dras av från det belopp som köparen är skyldig säljaren.

3.4    Om säljaren och köparen avtalar att priset är i en annan valuta än euro, gäller eurons växelkurs på datumet för orderbekräftelsen.

 

4.Betalning

 1. Om inte parterna skriftligen avtalat något annat ska betalningen för de av säljaren sålda varorna äga rum i avtalad valuta inom 30 dagar efter fakturadatum.
 2. Som betalningsdatum gäller det valutadatum då säljaren mottar betalningen. Vid betalning per bank gäller som betalningsdatum den dag beloppet krediteras till säljarens bankkonto.
 3. Köparen har inte rätt till något avdrag, uppskjutande av betalning eller någon betalningsrabatt och även ett åberopande av kvittning utesluts uttryckligen om inte annat överenskommits. Vid överskridande av betalningstidsfristen begår köparen en rättslig försummelse från och med betalningstidsfristens utgång. Säljaren har rätt att från och med
 

förfallodagen ta ut lagenlig ränta för handelstransaktioner, medan köparen samtidigt står för alla kostnader för infordringen, såväl rättsliga som utomrättsliga, vilka de senaste ställs på minst 15 % av det infordrade beloppet, detta dock minst 250 euro.

 1. Ifall en order verkställs i delar har säljaren rätt att kräva delbetalning innan övriga delleveranser utförs.
 2. Säljaren har rätt att vid eller efter avtalets ingående, innan (ytterligare) prestationer genomförs, kräva säkerhet av köparen för uppfyllandet av de betalningsskyldigheter och andra skyldigheter som detta avtal omfattar. Om köparen vägrar ställa den önskade säkerheten, har säljaren rätt att skjuta upp sina skyldigheter och slutligen även rätt att helt eller delvis upphäva avtalet utan formell underrättelse eller rättslig inblandning, utan att detta påverkar säljarens rätt till ersättning för eventuella skador.
 3. Säljaren har rätt att, trots annan bestämning för köparens betalning, först kvitta betalningar mot äldre skulder. Om det redan uppstått kostnader och räntor så avräknas först kostnaderna, sedan räntan och först därefter huvudbeloppet mot betalningen.

 

5.Leverans

 1. Om inte annat skriftligen överenskommits utförs alla leveranser ex works (etableringsort), Nederländerna (EXW, Incoterms 2010).
 2. Även om den angivna leveranstiden i möjligaste utsträckning ska iakttas, gäller denna tid endast som en uppskattning och kan aldrig beaktas som en tidsfrist. Säljaren har inte begått någon försummelse vad gäller leveranstiden förrän denne fått en skriftlig uppmaning från köparen, genom vilken säljaren fått möjlighet att ändå leverera inom en rimlig tidsperiod, och säljaren inte har uppfyllt denna.
 3. Den avtalade leveranstiden inleds så snart ett avtal upprättats i enlighet med artikel 2.2.
 4. Säljaren är inte ansvarsskyldig för skador till följd av leverans som inte skett i tid om och i den utsträckning denna leveransförsening beror på omständigheter som inte är på säljarens bekostnad och risk, inklusive leverantörer som inte levererar (i tid).
 5. Om köparen inte (i tid) uppfyller någon betalningsskyldighet, upphävs säljarens leveransskyldighet.
 6. Om inga leveranstider avtalats och leverans sker på avrop, har säljaren rätt att utföra höstleveranserna före den 15 december det berörda året och vårleveranserna efter den 1 april.
 7. Rotprodukter måste levereras före den 15 april och kruk- och lådplantor före den 15 maj. Avvikelser måste meddelas skriftligen. Vid leverans på avrop har säljaren alltid rätt att leverera klimp- och krukplantor efter den 15 maj. Vid avtal som upprättats efter den 15 maj har säljaren rätt att leverera inom 14 dagar.
 8. Vid uppskjutande av höstleveransen till efter den 15 december, höjs priset med 3 %.
 9. Vid begäran om uppskjutande av vårleveransen till hösten ska köparen stå för alla kostnader för att möjliggöra detta. Dessutom ska köparen i det ögonblicket betala minst 50 % av fakturabeloppet.
 10. Säljaren förbehåller sig rätten att leverera varorna i delar, i vilket fall de (betalnings-)villkor som beskrivs i artikel 4 ska vara tillämpliga på varje delleverans.

 

6.Force majeure

 1. Vid fall av force majeur – som sådana räknas bland annat missväxt, virus, naturkatastrof, strejk, brand, import- och exporthinder – eller vid inträffande av andra omständigheter, varigenom det inte kan begäras att säljaren (i tid) uppfyller avtalet, har säljaren rätt att efter eget gottfinnande, utan rättsligt ingripande och utan några skadeståndskrav, endast genom skriftligt tillkännagivande antingen helt eller delvis upphäva avtalet eller skjuta upp verkställandet av detta avtal tills situationen med force majeure är över.
 2. Om säljaren redan delvis genomfört avtalet, ska köparen betala försäljningspriset för de levererade varorna.

 

 

7.Reklamationer

 1. Köparen är skyldig att vid avlämning undersöka varorna på synliga och/eller direkt uppfattbara brister. Som sådana betraktas alla brister som kan konstateras genom normal
 

sinnlig observation eller genom ett enkelt stickprov. Vidare är köparen skyldig att kontrollera huruvida de varor som levererats också på övriga punkter stämmer överens med beställningen. Om kontrollskyldigheten inte efterlevs förlorar köparen alla eventuella anspråksmöjligheter gentemot säljaren.

 1. Om de levererade varornas antal, mängd och vikt avviker från det avtalade med mindre än 10 %, ska köparen detta till trots vara tvungen att acceptera det levererade.
 2. Reklamationer avseende de levererade varornas kvalitet och kvantitet måste lämnas in skriftligen senast inom åtta kalenderdagar efter leverans. Brister som inte kan upptäckas förrän i ett senare skede (icke-synliga brister) ska omedelbart tillkännages till säljaren och åtminstone före slutet på den första växtsäsongen efter leverans. Så snart dessa tidsfrister överskridits, anses köparen ha godkänt det levererade och kommer reklamationer inte längre att behandlas.
 3. Klagomålet ska innehålla en beskrivning av bristen och säljaren ska på första begäran få möjlighet att undersöka klagomålet.

Köparen ska tillåta att säljaren låter en expert eller ett obehörigt besiktningsorgan inspektera de berörda varorna. Om expertisen förklarat reklamationen för giltig står säljaren för kostnaderna för inspektionen. Vid en ogiltigförklaring står köparen för kostnaderna.

 1. Om köparen i tid lämnat ett klagomål till säljaren och denne har erkänt klagomålet, är säljaren endast bunden att efter eget gottfinnande leverera det saknade, byta ut de levererade varorna eller återbetala en proportionell andel av köpepriset.
 2. Köparens betalningsskyldighet skjuts inte upp genom att ett klagomål inlämnats, om inte säljaren uttryckligen går med på ett sådant uppskjutande.
 3. Återsändning av varorna sker på köparens bekostnad och risk och kan endast ske efter skriftligt förhandstillstånd från säljaren.

 

8.Ansvar

 1. Säljaren ska aldrig vara ansvarsskyldig för de levererade varornas återväxt eller blomning. Det är alltid köparens ansvar att bedöma om förhållandena, inklusive de klimatologiska, är lämpliga för varorna.
 2. Säljaren ansvarar för de levererade växternas sortäkthet.
 3. Växtnamn anges i enlighet med namnlistorna Naamlijst van Houtige Gewassen [lista av namn på träaktiga växter] och Naamlijst van Vaste planten [lista av namn på perenner] som utgivits av PPO [vetenskapscenter för växter och deras naturliga omgivning] i Lisse, Nederland.
 4. Under förbehåll för den rättsliga ansvarsskyldigheten på grund av rättsligt tvingande bestämmelser och under förbehåll för avsiktlighet eller grov skuld, är säljaren aldrig ansvarsskyldig för någon skada som köparen drabbats av. Ansvarsskyldighet för indirekt skada, följdskada, immateriell skada, företagsskada, miljöskada, skada på grund av förlorad vinst eller skada till följd av ansvarsskyldighet gentemot tredje part, utesluts uttryckligen.
 5. Om och i den utsträckning det, trots det som anges i artikel 8.4, vilar någon ansvarsskyldighet på säljaren, gentemot vem det vara må, så är denna ansvarsskyldighet begränsad till ett belopp som motsvarar netto fakturavärde för de berörda varorna.
 6. Köparen befriar säljaren från fordringar från tredje parter avseende skadeståndsanspråk som säljaren inte är ansvarsskyldig för enligt dessa villkor.
 7. Köparen befriar Säljaren från eventuella fordringar från tredje man gällande skador som uppstått i samband med de produkter som Köparen levererat till tredje man, såvida inte kan fastställas att dessa anspråk är följden av allvarliga fel eller med avsikt från Säljarens sida och Köparen dessutom uppvisar att han inte kan klandras för detta.

8.8. Om plantan innehåller latenta infektioner, räknas detta som en brist som försäljaren inte kan hållas ansvarig för, såvida inte köparen kan bevisa att a) grov vårdslöshet från försäljarens sida har lett till dessa latenta infektioner, eller b) säljaren kände till dessa latenta infektioner innan köpet, men trots detta inte informerade köparen om det.

 

9.Annullering

 1. Säljaren har rätt att annullera en order om köparen vid tidpunkten för leveransen inte i tid har uppfyllt sina tidigare betalningsskyldigheter gentemot säljaren eller gentemot andra fordringsägare. Säljaren kan även utnyttja denna rättighet om säljaren inte anser sig ha tillräcklig information om köparens kreditvärdighet. Sådana annulleringar ger inte köparen
 

några som helst rättigheter och säljaren kan inte heller ställas ansvarsskyldig av köparen.

 1. Köparen kan i princip inte annullera en beställning. När köparen ändå helt eller delvis annullerar en beställning, av vilken orsak det vara må, ska säljaren endast behöva acceptera detta om varorna ännu inte lämnats till transportören för frakt och på villkor att köparen betalar annulleringskostnaderna, vilka ska vara minst 30 % av fakturavärdet för de annullerade varorna, plus moms. Säljaren har i det fallet även rätt att ta betalt för alla gjorda och kommande kostnader (bland annat kostnader för förberedelse, skötsel, lagring och liknande) ominskat säljarens rätt till ersättning för förlorad vinst och övriga skador.
 2. Köparen är skyldig att ta emot de köpta varorna när de ställs till dennes förfogande. Om köparen vägrar att ta emot dem har säljaren rätt att sälja dessa varor på annat håll och är köparen ansvarsskyldig för prisskillnaden och för säljarens alla övriga kostnader i samband med detta, inklusive lagringskostnader.

 

10.Egendomsförbehåll

 1. Äganderätten till de av säljaren levererade varorna övergår inte till köparen förrän efter fullständig betalning av alla belopp som säljaren fakturerat med eventuella räntor, avgifter och kostnader samt av alla fordringar på grund av brister i uppfyllandet av köparens skyldigheter enligt detta avtal eller andra avtal. Överlämnande av en check eller annat värdepapper gäller inte som betalning i detta sammanhang.
 2. Säljaren har rätt att omedelbart återta de sålda varorna om köparen på något sätt inte uppfyller sina (betalnings-)skyldigheter. I det fallet är köparen skyldig att ge säljaren tillträde till sina marker och sina byggnader.
 3. Köparen ska förvara de varor som är under egendomsförbehåll åtskilt från övriga varor, detta för att kunna skilja ut säljarens varor.
 4. Så länge de levererade varorna är under egendomsförbehåll, får köparen utanför sitt normala verksamhetsutövande inte avyttra, belasta, pantsätta eller på annat sätt låta tredje part få makt över dem. Det är dock inte tillåtet för köparen att inom ramen för sitt normala verksamhetsutövande avyttra varorna när köparen ansökt om betalningsstopp eller om köparen förklarats i konkurs.

 

11.Sanktioner

 1. Köparen garanterar att hen uppfyller och skall fortsätta att uppfylla alla skyldigheter och begränsningar som följer av alla Förenta nationernas, USA:s, EU:s, Nederländernas och alla andra länders tillämpliga sanktionsregler och lagar, som är relevanta för eller kan komma att bli relevanta för verkställandet av det avtal som slutits (”Sanktionslagstiftning”).
 2. I synnerhet garanterar köparen att hen inte direkt eller indirekt skall sälja, överlåta, leverera eller på något annat sätt göra de köpta varorna tillgängliga för (juridiska) personer, enheter, grupper eller (myndighets)organisationer som sanktionerats på grundval av Sanktionslagstiftningen.
 3. Köparen sörjer för att alla skyldigheter som följer av denna artikel på samma sätt skall åläggas alla parter som hen återförsäljer eller levererar varor till, vilka han har fått av säljaren.
 4. Om köparen inte, inte i tid eller inte på ett tillräckligt sätt efterlever de skyldigheter som följer av denna artikel, har säljaren rätt att utan varsel omedelbart skjuta upp eller annullera avtalet, utan att säljaren blir skyldig att betala något skadestånd och med ett totalt skadeersättningsansvar från köparen gentemot säljaren, detta på det sätt som säljaren önskar.

 

12.Anti-korruption

 1. Köparen skall i alla lägen uppfylla de skyldigheter och begränsningar som följer av alla Förenta nationernas, USA:s, EU:s, Nederländernas och alla andra länders tillämpliga anti- korruptionsregler och lagar, som är relevanta för eller kan komma att bli relevanta för verkställandet av det avtal som slutits (”Anti-korruptionslagstiftning”).
 2. Alla erbjudanden till och alla acceptanser av kundens arbetstagare eller styrelsemedlemmar av pengar, gåvor, presenter, resor, underhållning eller andra ersättningar som har en koppling till avtalet eller säljaren och som är avsedda att vara, eller kan betraktas som, en uppmaning att handla på ett visst sätt är strikt förbjudna.
 3. Kunden skall inte direkt eller indirekt erbjuda, lova eller ge något till något politiskt parti,
 

någon kampanj, myndighetsinstans, tjänsteman eller (arbetstagare på) offentliga institutioner, statliga företag, organisationer eller internationella institutioner i syfte att få eller behålla saker eller någon annan oegentlig fördel i samband med avtalet eller säljaren.

 1. I samband med avtalet eller säljaren får köparen inte erbjuda, lova, ge eller acceptera något till/av en affärskontakt, om det inte finns goda skäl till detta och det är rimligt inom ramen för den dagliga verksamheten och för övrigt uppfyller alla lokala lagar och regler.
 2. Köparen skall omedelbart informera säljaren om köparen vet att det skulle uppstå någon situation inom ramen för verkställandet av avtalet som eventuellt skulle kunna vara i strid med anti-korruptionslagstiftningen.
 3. Om köparen inte, inte i tid eller inte på ett tillräckligt sätt efterlever de skyldigheter som följer av denna artikel, har säljaren rätt att utan varsel omedelbart skjuta upp eller annullera avtalet, utan att säljaren blir skyldig att betala något skadestånd och med ett totalt skadeersättningsansvar från köparen gentemot säljaren, detta på det sätt som säljaren önskar.

 

13.Upphävande och uppskjutande

 1. Om köparen inte, inte i tid eller inte i tillräcklig grad uppfyller de skyldigheter som härrör från detta avtal eller om det finns grundad oro för detta och vid fall av ansökan om betalningsstopp, konkurs eller likvidering av köparens rörelse samt vid dennes avlidande och/eller upplösning eller avslutning av köparens verksamhet, om denne är ett bolag, eller när en ändring inträffar i dennes bolagsform eller i bolagets styrelse eller i införandet av bolagets aktiviteter, har säljaren rätt att utan formell underrättelse och utan rättsligt ingripande skjuta upp avtalet med rimlig tidsfrist eller upphäva avtalet utan någon skyldighet till skadeståndsersättning.
 2. Säljarens fordran avseende den redan verkställda delen av avtalet samt den skada, inklusive förlorad vinst, som uppkommit till följd av avtalets uppskjutande eller upphävande, ska betalas omedelbart.

 

14.Immaterialrätt

 1. Säljaren förbehåller sig alla rättigheter som säljaren har inom området immaterialrätter i samband med de varor som säljaren levererat.

14.2 I de fall det av de kataloger som säljaren hanterar eller av det avtal som parterna slutit, framgår att en sort åtnjuter odlingsrättsligt skydd – vilket anges med ett (R)/PBR efter namnet på den aktuella sorten – är köparen bunden till alla skyldigheter i samband med den rätten. Överträdelse av denna bestämmelse leder till att köparen är ansvarsskyldig för all skada som därigenom drabbar säljaren och tredje part.

 

15.Oförenlighet med lagföreskrifter

Om någon bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor inte skulle vara tillämplig eller vara i strid mot den allmänna ordningen eller lagen, då ska den berörda bestämmelsen betraktas som obefintlig men övriga bestämmelser förblir dock oförminskade i kraft.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra den oförenliga bestämmelsen till en rättsgiltig sådan.

 

16.Behörig domstol / tillämplig rätt

 1. Alla tvister, även de som endast anmärks som sådana av en av parterna, ska vara föremål för dom av behörig domstol inom säljarens etableringsområde. Detta ominskat säljarens rätt att lägga fram tvisten för en annan behörig domare om så önskas.
 2. Föreskrifterna i artikel 14.1 påverkar inte säljarens rätt att påkalla en skiljedom genom Internationella handelskammaren i enlighet med Internationella handelskammarens skiljeförfarande, genom en skiljeman. Orten för skiljedomen är Amsterdam, Nederland. Skiljeförfarandet genomförs på engelska.
 3. På alla säljarens erbjudanden och offerter och på alla avtal som slutits mellan köpare och säljare är endast nederländsk rätt tillämplig. Tillämpningen av Wien-försäljningskonventionen är uttryckligen utesluten.

 

Versie feb 2019

 

Choose your language

Make your choice below.